Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6121

Actieplan Brussels Airport, Zaventem, Zaventem

Maatregelen op het vlak van ruimtelijke ordening beperken de geluidshinder van de Brusselse luchthaven  

test 
NL

Het doel van deze beleidsondersteunende studie is het vaststellen, onderbouwen, evalueren en nader uitwerken van geluidsmitigerende maatregelen, zowel op het niveau van de individuele gebouwobjecten als op het niveau van de ruimtelijke ordening. De studie is een onderdeel van de opmaak van een actieplan ter beheersing van de geluidshinder in de omgeving van de luchthaven Brussels Airport, waartoe het Vlaams Gewest gehouden is in uitvoering van de Europese richtlijn Omgevingslawaai 2002/49/EG.

 

De onderzoeksopdracht stelt een instrument op dat de kosten en de te verwachten kwaliteiten van maatregelen op het vlak van ruimtelijke ordening ter bestrijding van de geluidsbelasting in beeld brengt. Bedoeling is dus het opstellen van een methodiek die inzetbaar is voor de huidige en toekomstige scenario's of andere contexten.

 

De eerste fase van de studie behelst een gedetailleerde informatieverzameling en -bewerking van de parameters (geluidscontouren, gebouwobjecten en planologische context) binnen het studiegebied aan de hand van moderne GIS-technieken. In een tweede fase wordt een referentiekader opgesteld dat een aantal kwaliteitsscenario's en bijbehorende drempelwaarden vastlegt. Op basis hiervan kunnen maatregelen op gebouwniveau en op het vlak van ruimtelijke ordening worden opgesteld. Tijdens de derde fase worden deze maatregelen toegepast op het studiegebied en wordt de financiële en ruimtelijke impact bepaald. Ten slotte wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor de meest belaste zone.

 

6121

 > more close
 
opdrachtgever

Vlaamse overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid
Dienst Hinder en Risicobeheer

onderzoeksteam

SumResearch,
Daidalos Peutz (bouwfysisch ingenieursbureau)
GIM (geographic information management)

datum

2010www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios