Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6182

Masterplan Woonzorgzones, Brugge

Masterplan met bijhorende acties 

test 
 
NL

Brugge is anno 2012 een stad die een sterke vergrijzing kent. Ruim een kwart van de bevolking is ouder dan 60 jaar. Tegen 2020 zou hun aandeel stijgen tot 30% of ruim 35.000 inwoners. Deze vergrijzingstrend zal bijzondere inspanningen vragen. SumResearch werd daarom door het stadsbestuur aangesteld voor de opmaak van een strategisch masterplan woonzorgzones.

 

Naast de huidige, klassieke voorzieningen in de vorm van woonzorgcentra is het belangrijk om na te denken over andere vormen en concepten van huisvesting en diensten. De behoeften van de nieuwe generaties ouderen zijn immers sterk gewijzigd ten opzichte van vroeger.


In de studie worden in Brugge 11 woonzorgzones afgebakend. Het gaat om zones waarin gewone mensen en zorgbehoevenden samen leven en samen diensten gebruiken. Elke zone omvat ongeveer 10.000 inwoners en is verbonden aan lokale of bovenlokale zorgcentra. Ze omvat kleinere clusters binnen een gemengde woonomgeving waar ruimte is om de netwerken met familie en leeftijdgenoten te onderhouden, zonder dat het hierbij aan de nodige zorgvoorzieningen en diensten ontbreekt. Er zijn stedelijke woonzorgzones afgebakend (zoals Brugge centrum), maar er zijn ook landelijkere zones, die een groter gebied omvatten (zoals de zone rond Zeebrugge, Lissewege en Zwankendamme). In deze laatste zijn de (rij-)afstanden groter en moet de zorg op een andere manier georganiseerd worden.


Cruciaal is dat een woonzorgzone een planningsconcept is dat wonen, zorg en welzijn plant op wijkniveau, zowel ruimtelijk als organisatorisch. Het is enerzijds een ruimtelijk planningsproces: de uitbouw van woonzorgzones moet mogelijk zijn binnen de bestaande juridische bestemmingsplannen. Anderzijds is het een strategisch planningsproces waarbij men een visie uitstippelt voor meerdere jaren en voor Brugge als geheel. Men maakt een selectie van zorgpolen waarop elke woonzorgzone is geënt en legt langetermijndoelstellingen vast voor elke woonzorgzone.


Als eerste stap wordt een stand van zaken opgemaakt, een soort inventarisatie van de bestaande toestand en voorzieningen. Hierbij werd vertrokken van de grotere zorgvoorzieningen: woonzorgcentra (rusthuis), ziekenhuizen, lokale dienstencentra's en dagverzorgingscentra in beeld gebracht. Vervolgens gaat men na hoeveel mensen er vanuit elke zorgpool kunnen worden bereikt. Daarna wordt bepaald waar precies in Brugge nieuwe infrastructuur mogelijk is. Voor elke woonzorgzone worden een aantal potentiële ontwikkelingslocaties bepaald (‘zoekzones'). In een laatste fase wordt voor elke woonzorgzone een groeiscenario en actieplan uitgewerkt zodat ze kan uitgroeien tot een volwaardige woonzorgzone.

 

 > more close
 
opdrachtgever

Stad Brugge

onderzoeksteam

SumResearch

datum

2012-2013www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios