Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 <  >
6164

Regionale woningmarkten West-Vlaanderen

 

test 
 
NL

Om meer inzicht te krijgen in de regionale woningmarkten en de bovenlokale woondynamieken hebben SumResearch en de onderzoeksgroep SpaceS van Sint-Lucas Architectuur Gent/Brussel onderzoek verricht naar de actuele regionale woningmarkten en de woonbehoeften en -wensen in West-Vlaanderen. Hierbij is samengewerkt met Prof. Dominique Vanneste van het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de K.U. Leuven.


Het onderzoek is uitgevoerd in twee luiken die elke een kwantitatief en een kwalitatief deel hadden. In het eerste luik is de bovenlokale woondynamiek in West-Vlaanderen ontrafeld via een actualisatie van de regionale woningmarkten. Deze is uitgevoerd door middel van detailanalyses van migratiepatronen in West-Vlaanderen. Gebruik makend van de gedetailleerde data die door de provincie West-Vlaanderen ter beschikking werden gesteld, hebben we de grenzen van de woningmarktregio's tot op het niveau van de statistische sectoren kunnen afbakenen. Op basis van de bevolkingsprognoses zijn dan de woonbehoeften per regionale woningmarkt berekend. Dit werd afgetoetst via interviews met marktpartijen en workshops met lokale woonactoren actief in West-Vlaanderen. 


In het tweede luik hebben we ons gericht op de woonbehoeften en -tendensen. Eerst hebben we daarbij de te verwachten groei aan huishoudens in West-Vlaanderen kwantitatief berekend. Vervolgens hebben we onderzoek gedaan naar de evoluties in woonattitudes. Door middel van diepte-interviews en regionale workshops met actoren in de vastgoedsector, de sociale huisvesting en lokale besturen peilden we naar woontrends in West-Vlaanderen. 


We hebben vastgesteld dat demografische ontwikkelingen en de daarmee samengaande tendensen in het wonen zich laten gelden op een andere schaal dan gemeenten. Ze manifesteren zich op het niveau van regionale woningmarkten. De woningmarkten zijn functionele woonruimtes met een eigen demografische en woondynamiek. Er wordt in alle lagen van de bevolking verhuisd in functie van nieuwe woonbehoeftes maar ook in functie van het beschikbare woningenbestand en men beperkt zich daarbij niet noodzakelijk tot de eigen gemeente. Op basis van de werking van de woningmarkten en de actuele woontendensen in West-Vlaanderen wil de provincie aanbevelingen doen voor de toekomst.

 

 

 > more close
 
opdrachtgever

Provincie West-Vlaanderen, Dienst welzijn

onderzoeksteam

SumResearch

in samenwerking met

Hogeschool W&K, Sint-Lucasarchitectuur Gent/Brussel
K.U.Leuven, Afdeling Geografie

datum

2011-2012

publicaties

Nick Schuermans, Pascal De Decker, Wouter Kesbeke & Brecht Vandekerckhove, "Pleidooi voor een opschaling van het lokale woonbeleid in  Vlaanderen" in: Ruimte&Maatschappij (4) 3, pp. 10-33.

 

Nick Schuermans, Pascal De Decker, Wouter Kesbeke & Brecht Vandekerckhove,"De woonmarkt is regionaal", in: Ruimte 17, pp. 22-27.

 www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios